Udskriv

"The Collective Negotiation Community of Central and Local Government Employees"

SKAF – Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab – er etableret den 22. april 2002.

SKAF er forhandlingsfællesskab for følgende centralorganisationer:

Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10),

der tilsammen repræsenterer omkring 136.000 medlemmer, hvoraf de knap 59.000 er omfattet af CFU’s aftale- og forhandlingskompetence.

SKAF’s forhandlingsmodparter er primært: Finansministeren, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.


Formål
SKAF’s formål er i vedtægten formuleret således:

LC og CO10 samarbejder i Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab at fastholde og styrke de deltagende centralorganisationers indflydelse på fastsættelsen af de generelle løn-, pensions- og ansættelsesvilkår m.v. indenfor centralorganisationernes medlemsområder på såvel det statslige som det (amts)kommunale forhandlingsområde.

Forhandlingsfællesskabet kan i øvrigt behandle enhver sag og ethvert emne, som én af centralorganisationerne ønsker behandlet.

Det er i tilknytning til vedtægten tilkendegivet, at samarbejdet udøves i to former:

Det politiske samarbejde
Om det politiske samarbejde er det tilkendegivet, at de to centralorganisationer fortsat er suveræne organisationer. Bestyrelsen kan træffe rådgivende/vejledende beslutninger i forhold til de kompetente organer i centralorganisationerne, hvis interne opbygning og beslutningsprocedure ikke ændres af SKAF’s vedtægt. Der er ikke i SKAF fastsat regler for, hvorledes forhandlingsfællesskabet f.eks. skal udtage krav eller tage stilling til et aftaleresultat, men det ligger naturligt i samarbejdet, at det er et selvstændig mål at sikre en tæt politisk koordinering mellem centralorganisationerne, både på det statslige og det (amts)kommunale forhandlingsområde ikke mindst i forhold til aftalesituationerne.

Denne koordinering inden for det statslige område sker ved forhandlingsfællesskabets tilmelding til CFU. Deltagelsen i CFU-samarbejdet forudsætter, at forhandlingsfællesskabets repræsentanter i alle forhold er i stand til at fremlægge én fælles holdning, hvilket medfører en politisk forpligtelse til at søge enighed. Kan der ikke opnås enighed i politiske spørgsmål, f.eks. stillingtagen til et aftaleresultat, kan spørgsmålet ikke løses ved afstemning efter SKAF’s vedtægt, men må søges løst ved forhandling mellem centralorganisationerne.

Det sekretariatsmæssige samarbejde
I forhold til det sekretariatsmæssige samarbejde er det derimod i vedtægten fastlagt, hvorledes der i givet fald træffes beslutning ved afstemning.

Forhandlingsfællesskabets virksomhed udøves gennem disse organer:

Bestyrelsen
Bestyrelsen, der er forhandlingsfællesskabets øverste myndighed, består af LC’s forretningsudvalg og CO10’s bestyrelse.

Det interne Udvalg
Det interne Udvalg består af formænd og næstformænd i LC og CO10. Det interne Udvalg er rådgivende for formanden. Det interne Udvalg ansætter Fællessekretariatets sekretariatschef og vicesekretariatschef.

Fællessekretariatet
Fællessekretariatet er bemandet med: En sekretariatschef, en vicesekretariatschef, 7 konsulenter, 4 administrative medarbejdere og 2 servicemedarbejdere. Du kan se navne m.m. på sekretariatets ansatte på de enkelte centralorganisationers hjemmesider.